Historiku

Viti 2016 – Fillon nga aktiviteti Shoqeria “ITE Engineering”:
Krijohet Shoqëria “ITE Engineerig” objekti i veprimtarise se saj eshte zberthimi dhe implementimi i projekteve elektrike me atyre civile dhe industriale ne perputhje te plote me standartet dhe normat e kerkuara si dhe aplikimin dhe zgjidhjet bashkekohore nepermjet studios se Projektimit.

Profili

“ITE Engineering” paraqitet në tregun shqiptar si një nga firmat kryesore ne zhvillimin dhe implementimin e projekteve elektrike. Me nje sfat profesionistash e perbere prej 30 inxhineresh eshte e afte ti japi zgjidhje projekteve nga me komplekset me natyre civile dhe industruale. Ne kete aspekt ITE Engineering implementon dhe projekton sistemet e meposhtme :

1. Sisteme te transformimit dhe furnizimit te energjise elektrike

2. Sisteme te shperndarjes se brendshme te energjise ne objekt

3. Sistemet e rezervimit te energjise, gjenerator, ups, inverter, etj

4. Sistemet e matjes dhe permiresimit te paramatrave te energjise elektrike

5. Sistemet e menaxhimit te godinave, BMS (Building Management System)

6. Sistemet e kontrollit dhe supervizimit te energjise, SCADA

7. Sisteme te tokezimit, ekuipotencializimit dhe mbrojtjes nga sharkimet atmosferike

8. Sieteme te evakumit dhe sinjalizimt nga zjarri

9. Sistemet data dhe telefoni, perfshire Rack dhe akesoret e tjerre

10. Sistemet e sigurise, akses kontrollit dhe vezhgimit, CCTV

Vizioni

Te vazhdojme te mbetemi lider ne sektorin e projekteve elektrike me zgjidhje profesionale ne perputhje me standartet dhe teknologjine e kohes.